Работа по проекти


1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0014:ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Тематични направления на проекта:

 1. Приложна математика
 2. ANSYS MULTIPHISICS, ANSYS WORKBENCH и CFX
 3. MAPLE
 4. Mоделиране, управление и оптимизация на технологични процеси и системи
 5. 3D моделиране
 6. Верификация и валидация на моделни изследвания

2007 година


 1. Национална програма “модернизация на материалната база в училище”
 2. Национална програма „училището – територия на учениците”

Модул „ритуализация на училищния живот”

3. Национална програма ,,енергоефективно саниране на училищни сгради”

2010 година


 1. Национална програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в училище”
 2. Национална програма „енергоефективно саниране на училищни сгради”
 3. Национална програма „училището – територия на учениците”

Mодул „ритуализация на училищния живот” – дейности, свързани с изработване на училищна униформа или на елементи на униформа с отличителния знак (емблема) на училището

2012 година


 1. Информационни и комуникационни технологии (икт) в училище

2014 година


 1. Национална програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в училище”