Методи


Методи използвани в часовете по информатика и информационни технологии


Целта ми е да стимулирам познавателната активност на учениците в учебния процес. Най-често използвам следните методи:
А) словесни

  • разказ, обяснение, беседа, работа с учебна литература и програмен информационен масив;
  • работа с учебна литература и програмен информационен масив;

Б) нагледни методи

  • Наблюдение, демонстрация чрез нагледни средства. – при демонстрацията се използват условно изобразителни нагледни средства(чертежи, схеми, блок-схеми) или показване на обекти в динамика и обекти в натура; Може да се използва мултимедия, тренажори и слайдове.

В) практически

  • Упражнение, практическа самостоятелна дейност

С) репродуктивни методи – методи за възпроизвеждане

Д) проблемен метод – изискващ творческо използване на наличните знания и умения и преносът им при нова ситуация.

Е)дедуктивен и индуктивен метод

 Индуктивният подход в обучението изисква знанията да се получават в посока от частното към общото.

Дедуктивен – посоката на знанието да върви от общото към частното

Ж) Самостоятелна работа