Квалификация


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ


27. 03. 2017 г. ОНС – ДОКТОР по Математика, направление – Диференциални уравнения. Тема:  Устойчивост на решенията на еволюционни функционални диференциални  уравнения.

23. 10. 2017 г. Свидетелство за придобиване на Първа професионално-квалификационна степен

27 03. 2017 г. Свидетелство за придобиване на Втора професионално-квалификационна степен

25.06.2014, Свидетелство за придобиване на Трета професионално-квалификационна степен

30. 11. 2012 до 16.05.2014, Свидетелство за професионална квалификация – Едногодишна специализация “Актуални проблеми в обучението по информатика и информационни технологии”

06.11.2012, Свидетелство за придобиване на Четвърта професионално-квалификационна степен

12.10.2010, Свидетелство за придобиване на Пета професионално-квалификационна степен

м. Юли 1994, Диплома за висше образование, Математика със специализация учител по математика


Квалификационни кредити – 


ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ


1. International taekwon-do federation Certificate. 17. 01. 1992 г.

2. Практика – О.К. ООД – оценка на съответствието и поддържане на знак “СЕ” за строителни продукти. 26. 02. -27.02. 2009 г.

3. Абилити консулт – въведение в ISO 9001:2008. Система за управление на качеството. Изисквания. 16. 03. – 17. 03. 2010 г.

4. Република България, Министерство на образованието, младежта и наукта, национален педагогически център: Ръководител на компютърен кабинет. 15. 12. 2005 г.

5. Дружество по ЗЗД – Обучение: Табличнаобработка на информация. 05. 09. 2010 г.

6. Дружество по ЗЗД – Обучение: Автоматизирани средства в компютърната текстообработка. 04. 09. 2010 г.

7. Дружество по ЗЗД – Обучение: Създаване и публикуване на Web страници. 18. 09. 2010 – 26. 09. 2010 г.

8. Образование и технологии Тема; Windows в класната стая – колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя.28. 10. 2012 г.

9. Сертификат за участие в семинар на тема: “Превенция на рисковете за деца в Интернет”


ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ


1. Свищов 04-07 1995 г, Доказателство на теоремата на Джон за негладки функции;

2. 31.08-02.09.1995 г, Банско, Насоки за подобряване качеството на обучение по ИТ в средното училище;

3. 8.05.2012 г, IX научна постерна сесия ХТМУ, Тема Заредени частичи в електромагнитно поле.

4. 03. 12 . 2012 г. ,  International Journal of Differential Equation and Applications, Volume 11, N 4, p.227-239, ISSN: 1311-2872, Charged particles through electromagnetic fields, Dimitar Kolev, Valeri Todorov, Adem Zeinev

5. 17. 05. 2013, Geometry of simple states to a model of gaz – dynamics,  A. Zejnev, V. Radeva, D. Kolev, N. Kitanov, 10th scientific session 2013, UCTM Sofia

6. 17. 05. 2013, Parabolic differential equations with “maxima”, A. Zejnev, V. Radeva, D. Kolev, N. Kitanov, 10th scientific session 2013, UCTM Sofia

7.  04-05 06. 2013 г. Anniversary Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM, Sofia,  A Class of Functional Differential Equations with “Maxima”

8.  04-05 06. 2013 г. Anniversary Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM, Sofia, Integrability of Fluid Dynamics Models

9. Higher Order Numerical Methods for Impulsive Delayed Differential Equations, Hindawi Publishing Corporation, 2014

10. Международна конференция NATDES 2014 – BAS, Numerical Methods for Impulsive Delayed Differential Equations

11. Croatia, Dubrovnik – 2014, Estimates for Functional Partial Differential Equations

12. On the stability of the solutions for a delay differential equations with  discontinuity, A. Ahmad, N. Javid, M. Fafaqat, A. Zeinev, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2017

13. A criterion to uniform stability for functional perturbed differential equations, A. Ahmad, K. Haidar, N. Javid, A. Zeinev, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2017


УЧАСТИЯ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ


 1. Диагностични процедури в учебно възпитателния процес – ЮЗУ гр. Благоевград, 2018 г.
 2. Организация на образователния процес  по математика и ИИТ в новите реалности – ДИУУ гр. София, 2017 г.
 3. Училищен мениджмънт – ДИУУ гр. София, 2017 г.
 4. Образователен мениджмънт – ДИУУ гр. София, 2017 г.
 5. Таблична обработка на информация – ДЗЗД гр. Русе, 2010 г.
 6. Автоматизирани средства в компютърната текстообработка –
 7. ДЗЗД гр. Русе, 2010 г.
 8. Създаване и публикуване на WEB страници –
 9. ДЗЗД гр. Русе, 2010 г.
 10. Хиперактивните деца в училище и семействата – ЮЗУ гр. Благоевград, 2014
 11. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците – НИОКСО гр. София, 2014 г.
 12. Управление на гнева и агресивното поведения – РААБЕ България, 2013 г.
 13. Интерактивни методи на обучение за работа с ученици – МИМО, Интер Аула, 2015 г.
 14. Обучение за дейност по eTwinning – Център за развитие на човешките ресурси, гр София, 2016 г.
 15. Работа с електронни образователни ресурси и платформата Mozabook за създаване на електронно учебно съдържание – гр. София, 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


 1. Актуални проблеми в обучението по информатика и информационни технологии – ЮЗУ гр. Благоевград, 2014 г.
 2. Моделиране, оптимизация и управление на технологични обекти и системи – ХТМУ, гр. София, 2013-2014 г.
 3. Приложна математика – ХТМУ, гр. София, 2013-2014 г.
 4. Работа с приложен софтуер MAPLE – ХТМУ, гр. София, 2013-2014 г.