7 клас


Учебна програма
Годишно тематично разпределение
Учебни материали


Обучението по „Информационни технологии” (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Обучението по ИТ  в седми клас се явява  трети етап в  обучението по  ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети и шести клас знания, умения и отношения.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”.

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип.  Заложеното в седми клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове. Чрез   заложените теми в седми клас се цели изграждане на отговорно поведение към данните,  които се обработват чрез компютърни системи, създаване на умения за работа в екип, зачитане на интелектуалната собственост.