6 клас


Учебна програма
Годишно тематично разпределение
Учебни материали


Обучението по „Информационни технологии” (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Обучението по ИТ в шести клас се явява втори етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети клас знания, умения и отношения.
Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”.

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в шести клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове като акцентът в този клас е върху изграждане на знания и умения за създаване на текстови и таблични документи и усвояването на основните операции с файлове. Чрез останалите заложени теми в шести клас се цели въвеждане в електронната комуникация и развиване на умения за обработка на графични изображения и използване на графични и анимационни ефекти при представяне на информация.