5 клас


Учебна програма
Годишно тематично разпределение
Учебни материали


Обучението по „Информационни технологии” (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Обучението по ИТ се явява втори етап в цялостното обучение и използване на ИТ в училище, като от една страна затвърждава, надгражда и развива придобитите в началния етап знания, умения и отношения, а от друга позволява ориентирането на учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с цел избора на бъдеща професионална реализация.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”.

Обучението по всяко от ядра се осъществява на спираловиден принцип.  Заложеното в пети клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове като акцентът в този клас е върху изграждане на знания и умения за създаване на документи с графични обекти. В останалите  заложени теми акцентът е върху придобиване на начални представи и умения за използване на приложен софтуер и експериментиране при решаване на задачи, свързани с изучаваните учебни предмети в пети клас.

В процеса на обучение по ИТ учениците се запознават с основни възможности на съвременните компютърни системи да обработват различен тип информация; да я представят в различна форма и да получават достъп до разнородна информация от различни източници (носители на информация, Интернет).