9 клас


Учебна програма
Годишно тематично разпределение
Учебни материали


Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо, естествено те присъстват в горния  курс на българското образование като самостоятелен предмет от задължителната подготовка, изучаван в IX и X клас.

Акцентът в обучението по предмета е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често използваните в ежедневието и малкия бизнес приложни продукти от областта на информационните технологии. Това ще допринесе за изграждане в обучаемите на самочувствие за приложимост на придобитите компетенции в реални житейски ситуации, чието разрешаване би се улеснило с използването на ИТ.