Информатика

 Учебна програма

Годишно тематично разпределение


В 9 клас се изучават основите на информатиката. Очертава се предметната област на науката, ролята и мястото и в съвременното общество. В курса са отразени въпроси, свързани с характерните особености и представянето на информацията, информационните процеси и алгоритми за обработка на прости структури от данни. Предвижда се учениците да се запознаят с функционалните възможности на компютърните системи и основните области на приложението им при използване на подходящ приложен софтуер. 

            Крайният резултат включва както теоретични знания, така и умения за работа с компютърна техника, файлова система и описание и изпълнение на алгоритми.  Главната цел е формиране на култура при боравене с информация и готовност за изучаване и използване на съвременни информационни технологии. 

    Обучението по информатика в 9 клас допринася за:

1. Формиране на алгоритмична култура;

2. Развитие на познавателните способности на учениците – абстарктно, логическо и алгоритмични мислене, дисциплиниране на мисълта и възможност за самообучение;

3. Формиране на умения за боравене с информация и данни;

4. Формиране на умения и навици за работа с компютърна система, като инструмент за обработване на информация и управление на информационни процеси.

            Усвоените знания и формираните умения и навици за боравене с информация са свързани с необходимостта от подбиране, представяне, обсъждане и оценяване на информация във всички КОО по учебния план – литература и езици, математика, социални и природни науки, технологии, физическата култура и спорта, изкуствата, както и в ежедневието.

            От всичко казано е ясно, че курсът по информатика в 9 клас не само допринася за формирането на информационна култура, но играе важна роля в процеса на личностната и социална реализация на ученика. 


Разработени материали за учениците:


 • Информатика част I – pdf.
 • Информатика част II – pdf.

 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО – ПАСКАЛ


 1. Среди за програмиране
 2. Структура на програма на Pascal
 3. Основни езикови конструкции
 4. Целочислен тип данни
 5. Реален тип данни
 6. Логически тип данни
 7. Символен тип данни
 8. Форматиране на извеждането
 9. Условна команда
 10. Вложена условна команда
 11. Команда за избор на вариант
 12. Цикъл for
 13. Цикъл while
 14. Цикъл repeat
 15. Вложени цикли